Schlager 2012-2013

D’r Völser Karneval

 

Woooohhohho wooohooho hohoo 2x

 

Alles moelt va Karneval
Ja, en viere dunt se Uvveraal
Heej i Vols, doa dunt vuur dat mit stols

 

Ül tse sie is och janz sjün
Tse saame sto mit al sing fröng
D´r slappe kroam dae spilt oos dan jeff jaas
Worüm jeleuvt os dat jenge op de welt
Ut is Vols woe de moesik weet jesplet

 

Dat is d´r Völser carneval
Wat morje is dat is oos janz ejaal
Verzelle kuenne, dat kunne ze oos veul
Veur hoawe tsesamme, heeij hinger jun Pöeul

 

Woooohhohho wooohooho hohoo

 

De reanpiet jonge puutsje joot
D´r jardejong dae sjisst janz joot
D´r druje schreck dae hält siesj och nit still

 

De Sjweine hant siejs afjeschaft
De SRU drinke brüderschaft
Wee plinte puusjt dee jehuurt heej och dorbeij
En wenn et hell op hell kunt
Vaange vuur aa tse viere
En och wiesj jrüng die broest dat nit tse liere

 

Dat is d´r Völser carneval
Wat morje is dat is oos janz ejaal
Verzelle kuenne, dat kunne ze oos veul
Veur hoawe tsesamme, heeij hinger jun Pöeul

 

Dat is d´r Völser carneval
Wat morje is dat is oos janz ejaal
Verzelle kuenne, dat kunne ze oos veul
Veur hoawe tsesamme, heeij hinger jun Pöeul

 

Völser kunne
Jot Fiere, amusiere
Verzelle, stroongse, lamentiere
Laan opriesse,
alles verbauwe, de oessicht op der weijer versaue

 

Völser kunne
Siesj Jot verkleie en puutsje schminke
En e lekker biersje drinke
vol jlaas, leesj jlaas
jeld aafzelle, nuejt bestelle, en nit noa heem joa wille

 

Dat is d´r Völser carneval
Wat morje is dat is oos janz ejaal
Verzelle kuenne, dat kunnen ze oos veul
Veur hoawe tsesamme, heeij hinger jun Pöeul

 

Dat is d´r Völser carneval ( joa nee)
Wat morje is dat is oos janz ejaal
Verzelle kuenne, dat kunnen ze oos veul
Veur hoawe tsesamme, heeij hinger jun Pöeul
Woooohoo woooohho 2 x

 

Und tschüss